فارسی یک دو سه
ایران: ۱:۴۶ بعدازظهر
دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
ex.cel.len|cy
excellency  (ek¯sə lən sē)
-cies
شنیدن تلفظ
۱- (با E بزرگ) جناب، عالیجناب، جنابعالی، علیا مخدره، سرکار علیه
خانم...، حضرتعالی (عنوان استاندار و فرماندار و مطران و اسقف و
سفیر و غیره)
did Your Excellency call me?
آیا حضرت عالی مرا صدا زدید؟
His Excellency the Ambassador came
جناب سفیر تشریف فرما شدند.
dinner is ready, Excellency
عالیجناب، شام حاضر است.

۲- رجوع شود به: excellencecontact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1