فارسی یک دو سه
ایران: ۹:۲۹ صبح
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
cow.rie or cow|ry
cowrie or cowry  (kou¯rē)
-ries
شنیدن تلفظ
(جانورشناسی - از ریشه‌ی سانسکریت) ۱- کاوری (انواع شکم پایان
تیره‌ی Cypraeidae که صدف‌های رنگینی دارند و بومی آب‌های
گرمسیر می‌باشند) ۲- کس‌گربه، خرمهره، رنگین صدفcontact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1