فارسی یک دو سه
ایران: ۶:۲۰ بعدازظهر
شنبه ۲۱ فروردين ۱۴۰۰

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
dex.ter.i|ty
dexterity  (deks ter¯ə tē)

شنیدن تلفظ
چیره‌دستی، مهارت، تردستی، زبردستی، چالاکی
the dexterity of that violin player
چیره‌دستی آن نوازنده‌ی ویولن
he conducted the negotiations with utmost dexterity
او مذاکرات را با نهایت زبردستی انجام داد.



contact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.2