فارسی یک دو سه
ایران: ۱:۲۳ صبح
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
gneiss
gneiss  (nīs)

شنیدن تلفظ
(سنگ شناسی - یکی از سنگ‌های دگرگونی مطبق که شبیه گرانیت است)
سنگ نیس، سنگ جرقه، گنایس
gneiss¯ic, adj. gneiss¯oid, adj.contact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.2 DreamHost