فارسی یک دو سه
ایران: ۱۰:۲۳ بعدازظهر
پنج‌شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
lung.wort
lungwort  (luŋ¯wurt¯)

شنیدن تلفظ
(گیاه شناسی) علف قوش مشهور، سینه دارو (انواع گیاهان جنس
Pulmonaria از خانواده‌ی borage که سابقا در درمان بیماری‌های
ششی کاربرد داشت)contact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.2 DreamHost