فارسی یک دو سه
ایران: ۸:۱۰ بعدازظهر
پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
pro.te|ase
protease  (prōt¯ē ās¯)

شنیدن تلفظ
(آنزیم که پروتئین‌ها را تحلیل می‌برد) پروتئین گوار، پروتئازcontact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.2 DreamHost