فارسی یک دو سه
ایران: ۲:۱۹ صبح
سه‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
jae.ger
jaeger  (yā¯gər)

شنیدن تلفظ
(جانور شناسی) مرغ قاپو (جنس Stercorarius از تیره‌ی
Stercorariidae - از پرندگان کرانه‌زی که کارشان قاپیدن طعمه‌ی
دیگر پرندگان است)contact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.2 DreamHost