فارسی یک دو سه
ایران: ۱۰:۳۲ صبح
سه‌شنبه ۷ تير ۱۴۰۱

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
plas.tron

شنیدن تلفظ
۱- سینه پوش فلزی (که زیر زره می‌پوشیدند) ۲- سینه پوش ایمنی
(که شمشیربازان می‌پوشند) ۳- (لاک تحتانی لاک پشت و غیره) زیر لاکcontact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.2 DreamHost