فارسی یک دو سه
ایران: ۱۲:۳۰ بعدازظهر
چهارشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۰

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
wood.ruff
woodruff  (wood¯rəf)

شنیدن تلفظ
(گیاه‌شناسی) زبرینه، مروارید عطری (Asperula odorata)contact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.2 DreamHost